Groupe : PRE-TOURNOI

1 - 0
Temps plein
0 - 1
Temps plein
2 - 1
Temps plein
2 - 0
Temps plein
0 - 0
Temps plein
4 - 0
Temps plein
2 - 0
Temps plein
0 - 3
Temps plein
4 - 1
Temps plein
1 - 2
Temps plein