Groupe : PHASE-FINALE

1 - 0
Temps plein
- - -
Temps plein
0 (4) - 0 (5)
Temps plein
1 - 0
Temps plein
1 - 2
Temps plein
0 - 1
Temps plein
2 (4) - 2 (2)
Temps plein
1 (2) - 1 (3)
Temps plein
1 - 3
Temps plein
0 (4) - 0 (3)
Temps plein