Groupe : PHASE-FINALE-1

2 - 1
Temps plein
0 - 0
Temps plein
0 - 0
Temps plein
1 - 1
Temps plein
1 - 3
Temps plein
2 - 1
Temps plein
2 - 0
Temps plein
0 - 1
Temps plein
1 - 1
Temps plein
4 - 1
Temps plein