Groupe : PHASE-FINALE-2

1 - 1
Temps plein
2 - 2
Temps plein
0 - 1
Temps plein
0 - 0
Temps plein
0 - 0
Temps plein
0 - 2
Temps plein
1 - 0
Temps plein
0 - 4
Temps plein
2 - 4
Temps plein
1 - 1
Temps plein