Groupe : GROUPE D

0 - 1
Temps plein
0 - 1
Temps plein
0 - 0
Temps plein
0 - 5
Temps plein
2 - 0
Temps plein
0 - 3
Temps plein
0 - 1
Temps plein
4 - 2
Temps plein