Groupe : GROUPE D

0 - 0
Temps plein
4 - 0
Temps plein
1 - 0
Temps plein
0 - 1
Temps plein
0 - 0
Temps plein
0 - 0
Temps plein
0 - 1
Temps plein
0 - 1
Temps plein